The Orient

Designer: Karv One Design/Kyle Chan, Jimmy Ho Participators: Zhang Ying, Zeng Zixian, Shen Linchen, Zheng Hanchen, Jiang Huishan, Zhou Ying, Zhang Liyang, Lu Weihong, Li Song, Huang Xiaobing, Li Zhenq…